Vuosikokous 2015 pöytäkirja

HAVANNALAISET RY:N VUOSIKOKOUS 1.3.2015 KLO 12:00

PÖYTÄKIRJA

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kirsti Koivu avasi kokouksen klo 12.00 toivottamalla osallistujat tervetulleiksi.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Jaana Karosta, joka tuli valituksi. Hän pyysi yhdistyksen sihteeriä Mirja Kukkamäkeä toimimaan sihteerinä.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Anna-Miia Liimattaa ja Anni Sillanpäätä, jotka tulivat valituiksi ja samalla toimivat myös ääntenlaskijoina.

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsu oli julkaistu joulukuussa ilmestyneessä Havannalainen-lehdessä 4/2014 sekä yhdistyksen nettisivulla, joten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli 24 äänivaltaista edustajaa, joilla 14 valtakirjaa, yhteensä 38 ääntä. Lisäksi oli 1 nuorisojäsen ilman äänioikeutta ja 1 ulkopuolinen henkilö, joka hoiti valokuvauksen.

Lista kokouksen osanottajista ja valtakirjan antajista (liite 1)

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Esitettiin ja hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2).

5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

Esitettiin tilinpäätös. Rahastonhoitaja selvensi tilinpäätöksen lukuja (liite 3). Vuosikertomukset, hallituksen ja jalostustoimikunnan, luettiin (liite 4).

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite 5).

6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016.

Vahvistettiin toimintasuunnitelmat vuodelle 2015 (hallituksen ja jalostustoimikunnan, liite 6) ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 (liite7) sekä päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan. Jäsenmaksu 20 €, nuorisojäsen 10 €, perhejäsen 5 € ja pentuejäsenet 10 €.

8.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa on 4 henkilöä, Kristine Englund, Mari Jänisniemi-Honkala, Jaana Karonen ja Pirkko-Riitta Metsävainio.)

Ehdotettiin Kirsti Koivua puheenjohtajaksi, joka tuli yksimielisesti valituksi.

Ehdotettiin jäseniksi: Mari Jänisniemi-Honkala, Jaana Karonen, Pirkko-Riitta Metsävainio, Kristiina Sillanpää ja Sanna Lohtari.

Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat: Mari Jänisniemi-Honkala 30, Jaana Karonen 23, Pirkko-Riitta Metsävainio 34, Kristiina Sillanpää 28 ja Sanna Lohtari 13.

Valituiksi tulivat: Mari Jänisniemi-Honkala, Jaana Karonen, Pirkko-Riitta Metsävainio ja Kristiina Sillanpää.

Hallituksen jäsenet: Mari Jänisniemi-Honkala (2v), Jaana Karonen (2v), Pirkko Metsävainio (2v), Kristiina Sillanpää (2v), Jaana Isokangas (1v), Taina Jaatinen-Niemi (1), Pekka Järvelä (1v) ja Mirja Kukkamäki (1v).

9.Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa on 3 henkilöä, Jaana Karonen, Mirja Kukkamäki ja Salla Vainiola).

Ehdotettiin jalostustoimikunnan jäseniksi: Anne Kuusijärvi, Jaana Karonen, Salla Vainiola (antanut suostumuksensa) ja Anni Sillanpää.

Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat: Anne Kuusijärvi 36, Jaana Karonen 22, Salla Vainiola 22 ja Anni Sillanpää 31. Ratkaistiin Jaana Karosen ja Salla Vainiolan tasaäänet arvalla, joka suosi Salla Vainiolaa.

Valituiksi tulivat: Anne Kuusijärvi, Salla Vainiola ja Anni Sillanpää.

Jalostustoimikunnan jäsenet: Anne Kuusijärvi (3v), Anni Sillanpää (3v), Salla Vainiola (3v), Pekka Järvelä (2v), Kirsti Koivu (2v), Päivi Sarvikas (2v), Birgit Englund (1v), Pirkko-Riitta Metsävainio (1v) ja Helena Sundström (1v).

10.Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

Ehdotettiin edellisiä, Taru Vainiota ja Anna-Miia Liimattaa (olivat antaneet suostumuksensa), jotka tulivat valituiksi.

Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettiin Marja-Liisa Puontia ja Sanna Lohtaria, jotka tulivat valituiksi.

11.Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista.

Päätettiin, että hallitus päättää kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista järjestäytymiskokouksessa.

12.Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustus-tehtäviin.

– Kennelliiton valtuustoon (Valtuustokausi on kesken, seuraava valinta v. 2016). Varamies Kirsti Koivu toimii yhdistyksen edustajana.

– Kennelliiton yleiskokoukseen (Samoin).

Samoin tässä kohdassa varamies Kirsti Koivu toimii yhdistyksen edustajana.

13.Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

Selvitettiin lehden päätoimittaja-asian tilannetta.

Esitettiin, että jalostustarkastuksissa käyneiden urosten tutkimuksissa yhdistys avustaisi kustannuksissa.

Kerrottiin, että yhdistys on varannut rahaa jalostustoimikunnan esittämiin tarpeellisiin jalostuksellisiin tutkimuksiin.

14.Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.03.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Jaana Karonen                                   Sihteeri Mirja Kukkamäki

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Anna-Miia Liimatta                                                      Anni Sillanpää