Koronarajoituksista johtuen kokous on etäkokous. Ilmoittautumiset viimeistään 20.2.2021 osoitteeseen havannalaisetkokous@gmail.com.

27.2.2021 klo 12

– osallistujien tarkistus klo 10.50 – 11.50

Etäkokous ja Mäntysalon koulu, Klaukkala

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet
– Hallitus esittää, että jäsenmaksujen suuruudet pidetään ennallaan.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle (erovuorossa ovat 4 henkilöä: Noora Kela, Sanna Lohtari, Marianne Sundström ja Kirsti Koivu).
9. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten (3) tilalle kolmivuotiskaudelle (erovuorossa on 1 henkilö: Marianne Sundström, eronneiden tilalle 2). Lisäksi valitaan henkilöt 3.8.2020 jalostustoimikunnasta eronneiden tilalle jäljellä oleville kausille (kolme paikkaa kaksivuotiskaudelle ja yksi paikka yksivuotiskaudelle).
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista
– Hallitus esittää, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään ennallaan.
12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin
– Valitaan seuraavan kerran vuonna 2022

13. Sääntomuutosesitykset

a. Hallitus esittää yhdistyksen sääntöihin seuraavan sääntömuutoksen:
Pykälä 7. esitetään muutettavan ja tuodaan kolme eri vaihtoehtoa vuosikokouksen äänestettäväksi.

Vaihtoehto 1:
”Havannankoirien jalostuksen neuvoa antavana asiantuntijalautakuntana toimii jalostustoimikunta. Toimikunta toimii hallituksen alaisuudessa ja noudattaa toiminnassaan jalostustoimikunnalle hyväksyttyä toimintaohjesääntöä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee jalostustoimikunnan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Jalostustoimikunnan jäsenet päättää hallitus jalostustoimikunnan puheenjohtajan esityksestä.
Mikäli toimikunnan puheenjohtaja tulee pysyvästi estyneeksi kesken toimikautensa, valitsee hallitus hänen tilalleen sijaisen, jonka toimikausi on seuraavaan vuosikokoukseen saakka.”

Vaihtoehto 2:
Pykälä pidetään muuten ennallaan, mutta lisätään seuraava lause:
“Jalostustoimikunnan jäsenen estyessä pysyvästi kesken toimikautensa, hallitus valitsee hänen tilalleen sijaisen, jonka toimikausi on seuraavaan vuosikokoukseen saakka.”

Vaihtoehto 3:
Pykälän otsikoksi muutetaan ”Toimikunnat” ja tekstiksi:
”Hallituksella on oikeus asettaa avukseen toimikuntia.”

b) Jäsenen aloitteesta esitetään yhdistyksen sääntöihin alla luetellut sääntömuutokset.

Pykälään 10. esitetään lisättävän:
”Yhdistyksen jäsenellä on, hallituksen niin päättäessä, oikeus osallistua kokoukseen myös hallituksen määrittelemällä etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Etäyhteydellä osallistuvan puheoikeus voidaan yhteyksien niin vaatiessa poistaa, mutta äänioikeuden toteutuminen pitää pystyä takaamaan. Mikäli etäyhteyksillä osallistuvan puheoikeus on jollain lailla rajoitettu, tulee asiasta ilmoittaa etukäteen vuosikokouskutsun yhteydessä.”

Pykälään 11. esitetään lisättävän:
”Mikäli kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä, tulee kokouskutsussa määritellä selkeästi, mitä yhteyttä käytetään ja miten jäsenen tulee toimia osallistuakseen kyseisen yhteyden kautta.”

Pykälä 12. esitetään muutettavan muotoon:
”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vuosikokousta edeltävän vuoden marraskuun ensimmäiseen päivään mennessä.”

c) Mikäli sääntömuutosesitykset tehdään, niin lisäksi esitetään samalla muutettavaksi pykälän 12. kohta 10. muotoon: ”Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.”

14. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista