VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2021
Aika 27.02.2021 klo 12.00
Paikka Etäkokous Microsoft Teams-yhteydellä ja Mäntysalon
koulu, Havumäentie 7, 01820 Klaukkala

 1. Kokouksen avaus
  Anna-Miia Liimatta avasi kokouksen kello 12.00 ja toivotti
  osanottajat tervetulleiksi. Alussa puheenjohtaja esitteli
  toimintaohjeet etäkokoukseen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  Anna-Miia Liimattaa esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi. Esitys
  hyväksyttiin yksimielisesti. Pykälän kuusi puheenjohtajana toimi
  Mari Jänisniemi-Honkala. Sihteeriksi esitettiin Niina Junttila, joka
  myös valittiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi ja
  ääntenlaskijoiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Riina Kirmanen
  ja Marianne Sundström.
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on
  toimitettu jäsenille Havannalaiset-lehdessä 4/2020. Lisäksi
  kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla jäsenille 02.02.2020 tai
  kirjeitse. Äänioikeutettuja jäseniä oli paikalla 43 henkilöä ja
  valtakirjoja oli 11 kappaletta. Osallistujalista sekä valtakirjat
  liitteenä.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  Hallituksen toimittama esityslista hyväksyttiin parilla lisäyksellä.
  Kohtaan 8. lisättiin Noora Kelan, Niina Junttilan ja Helena
  Sundströmin eroilmoitukset hallituksesta. Kohtaan 9. täydennettiin
  jalostustoimikunnasta eronneiden nimet.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
  lausuntoPuheenjohtaja Anna-Miia Liimatta esitteli tilinpäätöksen (liite),
  toimintakertomuksen vuodelta 2020 (liite) ja toiminnantarkastajien
  lausunnon kokoukselle (liitteenä tasekirjassa).
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle
  ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja
  jäsenmaksujen suuruudet
  Anna-Miia Liimatta esitteli hallituksen toimintasuunnitelman
  vuodelle 2021. Toimintasuunnitelmaan päätettiin tarkentaa, että
  tilaisuudet järjestetään koronatilanteen salliessa.
  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoin esitetyn
  mukaisesti (llite).
  Susanna Thomander halusi puheenvuoron koskien 31.10. 2020
  jalostustarkastusta liittyen yhden tarkastukseen osallistuneen
  uroksen hyväksymisestä jalostukseen. Hallitus kertoi asiasta
  tekemänsä päätöksen. Koiran jalostustarkastuksen tiedoissa on
  merkintä ja seuraava jalostustoimikunta ottaa asiaan kantaa.
  Kokouksesta poistui Irene Ruonakoski ilmoittamatta.
  Kokouksesta poistui Jenni Thomander klo 13.45.
  Kokouksen äänimäärä tästä eteenpäin 41 + 11 eli 52 ääntä.
  Anna-Miia Liimatta esitteli hallituksen esityksen tulo- ja
  menoarvioksi vuodelle 2021. Esitys hyväksyttiin.
  Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Mari JänisniemiHonkala esitti varsinaisen jäsenen jäsenmaksun laskemista 25 euroon nykyisestä 30 eurosta sekä nuoriso- ja pentuejäsenen
  jäsenmaksun laskemista 10 euroon nykyisestä 15 eurosta. Miia
  Lauronen esitti pentuejäsenen jäsenmaksun laskemista 10 euroon,
  mutta muilta osin jäsenmaksujen pysymistä nykyisissä. Molemmat
  esitykset saivat kannatusta. Asiasta tehtiin äänestys hallituksen
  esityksen ja muutosesitysten välillä (Äänestyskoppi.fi). Hallituksen
  esitys pitää jäsenmaksut ennallaan voitti äänin 33/19. Äänestystulos
  liitteenä.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
  tilalle (erovuorossa ovat 3 henkilöä: Noora Kela (eronnut
  10.01.2021), Sanna Lohtari, Marianne Sundström). Lisäksi valitaan
  kaksi henkilöä yksivuotiskaudelle Niina Junttilan ja Helena
  Sundstömin jätettyä eroilmoituksensa.
  Puheenjohtajaksi esitettiin Pirkko-Riitta Metsävainio. Pirkko-Riitta
  Metsävainio valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi.
  Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitettiin:
  Susanna Thomander, Pekka Järvelä, Ari Korhonen, Jaana Karonen,
  Juha Greus, Hanna-Kaisa Helin, Niina Kettunen-Niemi ja Nina
  Holmström.
  Koska ehdokkaita oli kahdeksan, päätettiin puheenjohtajan
  ehdotuksesta, että neljä eniten ääniä saanutta menevät 2-
  vuotiskaudelle. Tämän jälkeen järjestettiin uusi äänestys jäljelle
  jääneiden valinnasta 1-vuotiskaudelle. Äänestys suoritettiin
  Äänestyskoppi.fi-ohjelmalla.
  Ensimmäisen ja toisen äänestyksen tulokset liitteenä.
  Hallitukseen kaksivuotiskaudelle valittiin: Pekka Järvelä (36 ääntä),
  Susanna Thomander (29 ääntä), Ari Korhonen (27 ääntä) ja Jaana
  Karonen (27 ääntä). Yksivuotiskaudelle valittiin Niina KettunenNiemi (28 ääntä) ja Juha Greus (28 ääntä).
  Kokouksesta poistui Noora Kela klo 16.10.
  Kokouksen äänimäärä tästä eteenpäin 40 + 11 eli 51 ääntä.
 9. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten (3) tilalle
  kolmivuotiskaudelle (erovuorossa on 1 henkilö: Marianne
  Sundström sekä 3.8.2020 eronneiden Susanna Thomanderin ja Anni
  Sillanpään tilalle 2). Lisäksi valitaan henkilöt 3.8.2020
  jalostustoimikunnasta eronneiden tilalle jäljellä oleville kausille
  (kolme paikkaa kaksivuotiskaudelle Rose-Marie Martelinin, Jenni
  Thomanderin ja Tuula Sunin tilalle sekä yksi paikka
  yksivuotiskaudelle Henna Koiviston tilalle).
  Jalostustoimikuntaan halukkaita oli 9 henkilöä.
  Susanna Thomander, Terhi Pellikka, Pekka Järvelä, Hanna-Kaisa
  Helin, Rose-Marie Martelin, Mirja Thomander, Jaana Karonen, Anne
  Lännistö ja Petra Riisiö (1-vuotiskaudelle).Halukkaat valittiin kolmella äänestyksellä. Ensin valittiin
  kolmivuotiskaudelle. Toisella äänestyksellä valittiin kaksivuotiskaudelle ja kolmannella äänestyksellä
  yksivuotiskaudelle. Äänestys suoritettiin äänestyskoppi.fiohjelmalla. Tarkemmat äänestystulokset liitteenä.
  Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle valittiin:
  Terhi Pellikka (32 ääntä)
  Pekka Järvelä (26 ääntä)
  Hanna-Kaisa Helin (20 ääntä)
  Kaksivuotiskaudelle valittiin:
  Mirja Thomander (28 ääntä)
  Rose-Marie Martelin (27 ääntä)
  Anne Lännistö (25 ääntä)
  Yksivuotiskaudelle valittiin:
  Petra Riisiö (25 ääntä)
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
  varatoiminnantarkastajat
  Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Taina
  Jaatinen-Niemi ja Timo Niemi. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin
  ja yksimielisesti valittiin Mari Jänisniemi-Honkala ja Nina Holmström.
 11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista
  Hallitus esitti, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään
  ennallaan.
  Kokousväki päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen.
 12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä
  tarvittaviin edustustehtäviin
  Valinnat tehdään seuraavan kerran vuosikokouksessa 2022.
 13. Sääntömuutosesitys Sääntömuutosesitykset päätettiin jättää pöydälle. Uusi hallitus käy
  läpi säännöt muiltakin osin ja valmistelee sääntömuutosesitykset seuraavaan vuosikokoukseen 2022.
 14. Muut esille tulevat asiat
  Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
 15. Päätetään kokous
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.34.
  Vakuudeksi:
  Anna-Miia Liimatta
  puheenjohtaja
  Niina Junttila
  sihteeri
  Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
  kulkua vastaavaksi:
  Riina Kirmanen
  Marianne Sundstöm

Päivitetty viimeksi 4.3.2022