VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2020

Aika               7.3.2020 klo 11.00

Paikka            Pohjois-hämeen kennelpiiri, Tampereentie 484, Lempäälä

1. Kokouksen avaus

Anna-Miia Liimatta avasi kokouksen kello 11.01 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Anna-Miia Liimattaa esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sihteeriksi esitettiin Susanna Thomanderia, joka myös valittiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Kristiina Sillanpää ja Tanja Mäkipää. Varapöytäkirjantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Niina Kettunen-Niemi ja Helena Sundström.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on toimitettu jäsenille tammikuussa jäsenmaksulaskujen mukana sähköpostitse tai kirjeitse. Äänioikeutettuja jäseniä oli paikalla 20 henkilöä ja heistä kuudellatoista oli käytössään valtakirja eli kokouksessa oli yhteensä käytettävissä 36 ääntä. Osanottajalista sekä valtakirjat liitteenä.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hallituksen toimittama esityslista hyväksyttiin parilla lisäyksellä. Kohtaan 9. lisättiin Tanja Mäkipään ja Riina Kirmasen eroilmoitukset jalostustoimikunnasta ja kohtaan 14. Mari Jänisniemi-Honkala halusi puheenvuoron aiheesta kasvattaminen.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja Anna-Miia Liimatta esitteli tilinpäätöksen (liite), toimintakertomuksen vuodelta 2019 (liite) ja toiminnantarkastajien lausunnon kokoukselle (liitteenä tasekirjassa).

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

Anna-Miia Liimatta esitteli hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2020. Toimintasuunnitelmat hyväksyttiin esitetyn mukaisesti (liite).

Anna-Miia Liimatta esitteli hallituksen esityksen tulo- ja menoarvioksi. Budjetin tulos hallituksen esityksessä oli -1790€. Mari Jänisniemi-Honkala esitti, että budjettia tulee muokata niin, että lopputulokseksi saadaan 0€. Esitystä kannatettiin. Asiasta pidettiin äänestys (pinkki äänestyslippu). Hallituksen esitys voitti äänin 23/13. Budjetti, äänestysliput ja ääntenlaskulomake liitteenä.

Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Mari Jänisniemi-Honkala esitti varsinaisen jäsenen jäsenmaksun laskemista 25 euroon nykyisestä 30 eurosta. Esitys sai kannatusta. Asiasta äänestettiin (sininen äänestyslippu). Hallituksen esitys pitää jäsenmaksut ennallaan voitti äänin 21/15. Äänestysliput ja ääntenlaskulomake liitteenä.

Mirja Kukkamäki saapui kokoukseen klo 11.58. Kokouksen äänimäärä tästä eteenpäin 21 + 16 eli 37 ääntä.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat 4 henkilöä: Susanna Thomander, Riina Kirmanen, Sanna Lohtari ja Niina Kettunen-Niemi). Lisäksi valitaan yksi henkilö yksivuotiskaudelle Anni Sillanpään jätettyä eroilmoituksensa.

Puheenjohtajaksi esitettiin Anna-Miia Liimattaa. Anna-Miia Liimatta valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitettiin:

Helena Sundström, Sanna Lohtari, Janita Marttila, Riina Kirmanen ja Niina Junttila

Koska ehdokkaita oli viisi, päätettiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestää sitä henkilöä, joka jää yksivuotiskaudelle. Muut ehdokkaat pääsevät suoraan kaksivuotiskaudelle. Äänestyksessä käytettiin punaista äänestyslipuketta.

Helena Sundströmin ja Sanna Lohtarin kesken äänet menivät tasan (11 ääntä) eli valinta ratkaistiin arvalla. Niina Kettunen-Niemi toimi onnettarena. Arvalla nostettiin Sanna Lohtarin nimi. Arvonnassa käytettiin vihreätä lipuketta.

Hallitukseen kaksivuotiskaudelle valittiin: Helena Sundström, Janita Marttila, Riina Kirmanen ja Niina Junttila. Yksivuotiskaudelle valittiin Sanna Lohtari.

9. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat 3 henkilöä: Tuula Suni, Henna Koivisto ja Rose-Marie Martelin). Lisäksi valitaan kaksi henkilöä kaksivuotiskaudelle eroilmoituksensa jättäneiden Yvonne Lundell-Laitisen ja Tanja Mäkipään tilalle sekä yksi henkilö yksivuotiskaudelle eroilmoituksensa jättäneen Riina Kirmasen tilalle.

Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle esitettiin ja valittiin:

Rose-Marie Martelin

Jenni Thomander

Tuula Suni

Kaksivuotiskaudelle esitettiin ja valittiin:

Henna Koivisto

Janita Marttila

Yksivuotiskaudelle esitettiin ja valittiin:

Marianne Sundström

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Taina Jaatinen-Niemi ja Timo Niemi. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Mari Jänisniemi-Honkala ja Mirja Kukkamäki.

11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

Hallitus esitti, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään ennallaan.

Kokousväki päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

Valinnat tehdään seuraavan kerran vuosikokouksessa 2022.

13.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13.1. Hallitus esittää Havannalaiset ry:n kunniajäsenyyttä myönnettäväksi Kirsti Koivulle kiitoksena vuosikymmenten toimihenkilötehtävistä.

Esitystä kannatettiin ja näin ollen Kirsti Koivulle päätettiin myöntää kunniajäsenyys.

13.2. Hallitus esittää Suomen Kennelliiton hopeista ansiomerkkiä anottavaksi kiitoksena ja huomionosoituksena seuraaville yhdistyksen jäsenille: Mirja ja Ilkka Thomander, Jaana Karonen, Pekka Järvelä ja Kirsti Koivu. Perusteluina on ansiokas ja pyyteetön useiden vuosien työ yhdistyksen eteen.

Mirja ja Ilkka Thomander kiittivät mutta kieltäytyivät kunniasta.

Mari Jänisniemi-Honkala esitti, että asia jätetään hallituksen päätettäväksi ja hoidettavaksi. Esitys sai kannatusta eli päätös ja anominen siirretään hallituksen tehtäväksi.

14. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

Mari Jänisniemi-Honkala käytti puheenvuoron aiheenaan kasvattaminen. Mari oli huolissaan jalostusohjeen epäselvyydestä ja monista vaatimuksista pentueen saamiseksi yhdistyksen listoille, esimerkiksi uroksen omistajan julkaisulupa. Susanna Thomander selvitti kokousväelle, että esimerkiksi uroksen omistajan julkaisulupa johtuu EU:n tietosuoja-asetuksesta ja menettelyn tarpeellisuus on varmistettu kolmelta eri lakimieheltä.

Mari Jänisniemi-Honkalan puheenvuoron pohjalta jätettiin jalostustoimikunnalle ponsi kyselyn tekemisestä ja kasvattajapäivän järjestämisestä liittyen jalostusohjeen sisältöön. Lisäksi jalostustoimikunta ottaa tehtäväkseen pohtia yhdistelmälistan mahdollista lakkauttamista.

15. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.32. Tämän jälkeen jaettiin TopTen-palkinnot sijoittuneille sekä hallituksen muistamiset Kristiina Sillanpäälle (näyttelyiden live-videoiden jakamisesta) ja Pirkko-Riitta Metsävainiolle (lehden tekemisestä)

Vakuudeksi:

Anna-Miia Liimatta                                                  Susanna Thomander

puheenjohtaja                                                           sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Kristiina Sillanpää                                                           Tanja Mäkipää

Päivitetty viimeksi 4.3.2022