VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2024

Aika               9.3.2024 alkaen klo 11.00

Paikka            Pohjois-Hämeen kennelpiirin tila, Tampereentie 484, Lempäälä

Ennen kokouksen avaamista istuva puheenjohtaja Pirkko-Riitta Metsävainio jakoi vuoden 2023 TopTen-kilpailussa sijoittuneiden palkinnot. Yhdistys muisti Pekka Järvelää pienellä lahjalla pitkästä yhdistyksen eteen tehdystä työstä, kun Pekka on nyt jättämässä tehtävänsä. Mirja Thomanderille lahjoitettiin kukat kiitoksena jalostustoimikunnan ulkopuolisena sihteerinä toimimisesta ja Susanna Thomanderia kiitettiin Havannalaiset ry:n esiliinalla tähänastisesta yhdistyksen eteen tehdystä työstä.

1. Kokouksen avaus

Pirkko-Riitta Metsävainio avasi kokouksen kello 11.22.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Jaana Karonen ei ollut mukana kokouksessa eli häntä ei voitu esittää puheenjohtajaksi. Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Pirkko-Riitta Metsävainio. Sihteeriksi esitettiin Susanna Thomanderia, joka myös valittiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Mari Mäkelä ja Anni Sillanpää.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu Havannalaiset-lehdessä 4/23 ja yhdistyksen kotisivuilla 30.12.2023. Äänivaltaisia jäseniä oli kokouksessa 28 henkilöä ja heistä 24:llä oli käytössään valtakirja eli kokouksessa oli yhteensä käytettävissä 52 ääntä. Ilmoittautuneiden lista sekä valtakirjat liitteenä 1.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hallituksen toimittama esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Esityslista liitteenä 2.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja Pirkko-Riitta Metsävainio esitteli tilinpäätöksen ja taseen (liite 3) kokoukselle. Tilinpäätöksestä ja taseesta esitettiin muutamia kysymyksiä, joihin puheenjohtaja ja sihteeri vastasivat. Tilinpäätöksessä oli tiliöintivirhe, mikä korjataan vielä ennen kokousmateriaalin sinetöimistä. (korjattu tilinpäätös liite 4)

Pirkko-Riitta Metsävainio esitteli pääpiirteittäin hallituksen ja jalostustoimikunnan yhteisen toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja kokousväellä oli hetki aikaa tutustua siihen (liite 5). Susanna Thomander luki toiminnantarkastajien lausunnon kokousväelle (liite 6).

Keskusteltiin mahdollisista säästötoimista yhdistyksen talouden kestävyyden kannalta kaikkien hintojen noustessa. Kokousväki jätti hallitukselle mietittäväksi terveystulos-sivujen jättämisen pois lehdestä sekä mahdollisuuden nettilehteen jäsenen näin halutessa. Kokousväki toivoi, että jatkossa ulkomuototuomareille lähtevät paimenkirjeet julkaistaisiin myös lehdessä ja, että yhdistyksen kouluttaville ja vastaanottaville tuomareille ja jalostustoimikunnalle järjestettäisiin yhteinen neuvottelupäivä rodun tilanteesta ja tuomarikoulutuksista.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Anna-Miia Liimatta esitti vastuuvapauden myöntämistä ja tilinpäätöksen vahvistamista. Esitystä kannatettiin. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

Pirkko-Riitta Metsävainio esitteli kokousväelle hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2023. Liitteet 7 ja 8. Suunnitelmat hyväksyttiin yksimielisesti.

Pirkko-Riitta Metsävainio esitteli tulo- ja menoarvion. Yksi kirjaus budjetissa tarkistetaan vielä taloudenhoitajan kanssa (onko dokumentissa laskenta virhe). Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite 9).

Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.

Rose-Marie Martelin esitti varsinaisen jäsenen jäsenmaksun nostamista 30:een euroon. Koska Rose-Marien esitys sai kannatusta, asiasta äänestettiin. Äanestyksessä käytettiin vaaleanpunaista äänestyslappua (liite 10). Äänestystulos oli 25 € 30 ääntä ja 30 € 21 ääntä. Yksi äänestyslippu jouduttiin hylkäämään.

Äänestystuloksen mukaan varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuodelle 2025 on 25€.

Kokousväki esitti toiveen, että Agrian ja Kennelliiton terveysrahaston yhdistykselle myöntämästä 4500€:n palkinnosta osa käytettäisiin terveysaiheinen webinaarin järjestämiseen jäsenistölle. Tarkempi aihe jätettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan päätettäväksi.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle (erovuorossa on 4 henkilöä: Päivi Törne-Kultala, Johanna Ikonen, Niina Kettunen-Niemi ja Riina Kirmanen)

Puheenjohtajaksi esittettiin Pirkko-Riitta Metsävainio ja Noora Kela.

Äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä (sininen äänestyslippu, liite 11). Pirkko-Riitta Metsävainio sai 30 ääntä. Noora Kela sai 19 ääntä. Kolme äänesti tyhjää. Toimikaudella 2024 puheenjohtajana toimii äänestystuloksen mukaisesti Pirkko-Riitta Metsävainio.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitettiin:

Päivi Törne-Kultala

Niina Kettunen-Niemi

Laura White

Ari Korhonen

Noora Kela

Eveliina Rintamäki

Äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä (vihreä äänestyslippu, liitteenä 12).

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Päivi Törne-Kultala                    31 ääntä

Niina Kettunen-Niemi                38 ääntä

Laura White                              28 ääntä

Ari Korhonen                             51 ääntä

Noora Kela                                26 ääntä

Eveliina Rintamäki                     21 ääntä

Hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin siis Ari Korhonen, Niina Kettunen-Niemi, Päivi Törne-Kultala ja Laura White.

9. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle (erovuorossa on 3 henkilöä: Eveliina Rintamäki, Mari Jänisniemi-Honkala ja Pirkko-Riitta Metsävainio).

Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle esitettiin ja yksimielisesti valittiin Mari Jänisniemi-Honkala, Laura White ja Eveliina Rintamäki.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Nina Holmström ja Nina Kilpinen. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Mari Jänisniemi-Honkala ja Anna-Miia Liimatta.

11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

Hallitus esitti, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

Valtuustoedustajat valitaan seuraavan kerran vuosikokouksessa 2025.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita esitettyjä asioita.

14. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

Kristiina Sillanpää esitti, että yhdistyksen tehtäviä (kuten esimerkiksi webmaster) hoitavien nimet ja yhteystiedot julkaistaisiin nykyistä laajemmin kotisivuilla. Hallitus ottaa asian käsiteltäväksi.

15. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25.

Vakuudeksi:

Pirkko-Riitta Metsävainio                                                Susanna Thomander

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Mari Mäkelä                                                                    Anni Sillanpää

Päivitetty viimeksi 17.3.2024